Key to the Corals of Bermuda

18. Skeleton porous...19

Skeleton non-porous...21